سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

پی دی اف قابل سرچ کتاب کارآفرینی نوشته احمدپور داریانی و آصف کریمی

در این مطلب میتوانید پی دی اف کتاب کارآفرینی نوشته آقای احمدپور داریانی را بصورت فایل قابل سرچ  دانلود کنید.

تومان15.000

در صورتی که قبل و یا بعد از خرید سوالی برایتان پیش امد، صفحه سوالات متداول را بخوانید.  درصورتی که پاسخ خودتان را پیدا نکردید از طریق فرم تماس با ما، چت آنلاین و یا ربات تلگرامی به آیدی chetorplusbot@ با ما در ارتباط باشید.

نقد و بررسی اجمالی

 کتاب کارآفرینی نوشته ی محمود احمدپور داریانی، آصف کریمی در 323 صفحه و هفت فصل توسط مرکز نشر دانشگاهی به چاپ رسیده است. در این مقاله ما نسخه پی دی اف کتاب کارآفرینی احمدپور داریانی را برای شما همراهان گرامی آماده کرده ایم.

pdf قابل سرچ کتاب کارآفرینی احمدپور داریانی
درباره پی دی اف کتاب کارآفرینی احمدپور داریانی و آصف کریمی:

همان گونه که می دانیم، یکی از ویژگی های بارز افراد موفقیت های چشم گیر آنان است. همه افراد جوامع متفاوت بهکارآفرینان به عنوان نماد موفقیت خود می نگرند. اما آیا تاکنون با خود اندیشیده اید که آنان چگونه به این موفقیت ها دست می یابد؟ و آیا این موفقیت ها، تصادفی است یا اینکه از منطقی ویژه پیروی می کند؟

به منظور درک بهتر این موضوع در این فصل ابتدا با تعریف ها و مفاهیم متفاوت آشنا خواهیم شد. سپس می کوشیم تا برنامه ریزی مسیر شغلی ایشان را مدنظر قرارداده و در انتها به ملزوماتی بپردازیم که کارآفرینان برای راه اندازی کسب و کار خود در نظر دارند. ملزوماتی بپردازیم که کارآفرینان برای راه اندازی کسب و کار خود در نظر دارند. ملزوماتی که به کمک ایشان آمده، مسیر شغلی شان را معین کرده، آنان را به موفقیت می رساند.

شرایط اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی امروز کشور به گونه ای است که حل مشکلات و تنگناها، الگوها و راه حل های جدید و متفاوتی را طلب می کند. ترکیب جمعیتی جوان کشور، ضرورت ایجاد فرصت های شغلی و نیز نوسان بهای نفت سه عامل عمده ای هستند که موجب می شوند سیاست گزاران و تصمیم سازان کلان کشور به منبع درآمد سهل الوصول دیگری به جر نفت بیندیشید و بی شک آن منبع جز ابتکار، خلاقیت و نوآوری چیز دیگری نیست.

 

مقدمه کتاب

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺰرگ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺗﻮﺟﻪ  وﯾﮋه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاران ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﻬﻢ، ﺿﺮورت دارد ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ اﻗﺪام اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد. ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﺑﺮرﺳی های ﮔﻮﻧا ﮔﻮن درﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺎره ﻋﻼج ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ، اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺎ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ اﺳﺖ و ﻻزﻣﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ در اﯾﻦ ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ، در اداﻣﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﻼش ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﺮوری ﺑﺮ ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع در ﺧﺼﻮص ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ، ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮد و در اداﻣﻪ در ﺧﺼﻮص ﺣﻮزه ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﺮﺣﻬﺎی ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد.

 

کسب و کار چیست؟

ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده، ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر، ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﺎﻟﺘﯽ از ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖ و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﺎم، ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﻫﺪف ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ ﺳﻮد در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ، ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺳﻮد. در اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد، ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را ﺑﺎ ﺗﺠﺎرت اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻃﺮح ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻃﺮح ﺗﺠﺎری ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ٢ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﯾﺎ Business ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎه از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ، ﻣﺎﻟﯽ، ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش، ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوﺷ همکاری ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران و … ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺎرت ﯾﺎ Commerce ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﺳﺖ و ﺧﻮد، زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از Business است.

 

مباحث کتاب کارآفرینی

 • مبانی و مفاهیم موفقیت و برنامه ریزی مسیر شغلی
 • مبانی، مفاهیم و انواع کسب و کار
 • تعریفها، مفاهیم و مبانی کارآفرینی
 • انواع کارآفرینی و فرآیند آن
 • فرصت ها و ایده های کارآفرینانه
 • طراحی و تدوین طرح کسب و کار
 • روش های تامین مالی و گردآوری منابع

 

فایل دانلودی شامل:

 • pdf قابل سرچ کتاب کارآفرینی احمدپور داریانی
 • نسخه اسکن شده و قابل چاپ
 • نکات و خلاصه دروس کار افرینی

 

شما می‌توانید نسخه pdf قابل سرچ کتاب کارآفرینی را از سایت چطورپلاس تهیه و استفاده کنید.

برچسب:
نظرات کاربران
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پی دی اف قابل سرچ کتاب کارآفرینی نوشته احمدپور داریانی و آصف کریمی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها0

 • جدیدترین
 • مفیدترین
 • دیدگاه خریداران

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

افزودن به سبد خرید